Svazek měst a obcí Kraslicka

logo smok 9 listu malý

Dobrovolný svazek obcí je právnickou osobou, jejíž vznik, předmět činnosti, jakož i práva občanů obcí sdružených ve svazku obcí, upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Podle příslušného zákona mají obce právo být členy dobrovolného svazku obcí za účelem ochrany a prosazování společných zájmů. Obce mohou vytvářet jak nové svazky obcí, tak také vstupovat do již existujících svazků obcí. Členem svazku obcí může být však pouze obec (nikoli např. kraj). Svazek obcí, jakožto právnická osoba, vzniká zápisem do rejstříku svazků obcí. Ten je veden u příslušného krajského úřadu podle sídla svazku obcí.

18.6.1996 podepsali zástupci obcí Kraslicka společenskou smlouvu o založení zájmového sdružení obcí „SDRUŽENÍ OBCÍ PRO ROZVOJ KRASLICKA A OKOLÍ“.

11.2.2002 bylo sdružení přejmenováno na „SVAZEK MĚST A OBCÍ KRASLICKA“, současný název je „DOBROVOLNÝ SVAZEK MĚST A OBCÍ KRASLICKA“

Pověřeným obecním úřadem je Městský úřad Kraslice, kde se nachází sídlo svazku.

Správní obvod spadá do oblasti NUTS 2 Severozápad, kraj Karlovarský, okres Sokolov.

V současné době zde žije 13 400 obyvatel.


load